ویزاهای موفق کانادا

 • نوع ویزا: تحصیلی
 • وضعیت تاهل : متاهل
 • سن: ۳۸
 • گپ تحصیلی: ۸ سال
 • مدت زمان اخذ ویزا : کم تر از ۲ ماه

 • نوع ویزا: تحصیلی (+ ویزای کار برای همسر و ویزای توریستی برای فرزند )
 • وضعیت تاهل : متاهل
 • سن: ۳۳
 • گپ تحصیلی: ۶ سال
 • مدت زمان اخذ ویزا : ۱ماه

 • نوع ویزا: توریستی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • سن: ۴۳
 • مدت زمان اخذ ویزا: ۳ ماه
 • نوع ویزا : تحصیلی (پس از دوبار ریجکتی)
 • وضعیت تاهل : مجرد
 • سن : ۲۵
 • گپ تحصیلی : ۳ سال
 • مدت زمان اخذ ویزا : ۲ماه

 • نوع ویزا: مهاجرتی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • سن: ۳۴
 • مدت زمان اخذ ویزا: ۹ ماه
 • نوع ویزا: تحصیلی و کاری
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • سن: ۲۷
 • مدت زمان اخذ ویزا: ۳ ماه
 • نوع ویزا: تحصیلی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • سن: ۲۵
 • مدت زمان اخذ ویزا: ۸ ماه
 • نوع ویزا: تحصیلی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • سن: ۲۵
 • مدت زمان اخذ ویزا: ۲ ماه